Mijn favorieten

toewijzingscriteria

Toewijzigingscriteria huurwoningen
Voor welk bedrag kunt u een woning huren? Onze stelregel is dat uw bruto maandinkomen minimaal tussen de 3 en 4,5 keer de gevraagde maandhuur bedraagt. Bij uw inschrijving wordt uw inkomen hierop getoetst. Heeft u een eigen woning verkocht of een bedrag gespaard? Dan telt dit mee bij de toetsing van uw inkomen. 
Voor tweeverdieners geldt ten aanzien van het tweede salaris een andere inkomensnorm. Het tweede inkomen wordt dan in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensberekening. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.


Zelfstandig ondernemers/uitzendkrachten
Voor zelfstandig ondernemers en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. 
Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaven aan te leveren van hun dienstverband, Fase B.
Indien u zelfstandig ondernemer bent, vragen wij u een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (minimaal van de laatste twee jaar de jaarcijfers). Daarnaast dient u er rekening mee houden dat u een bankgarantie (of waarborgsom, afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever) ter hoogte van minimaal 3 maanden huur dient te overleggen vóór ondertekening van het huurcontract.


Gepensioneerden
Indien u gepensioneerd bent, ontvangen wij graag de meest recente jaaropgaven, die aantonen wat uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn. Wij houden er rekening mee dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen
Beschikt u over eigen vermogen? Dan mag u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. Dit bedrag moet u aantonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift. 

Aanvullende informatie
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Houd er dan rekening mee dat wij een waarborgsom of bankgarantie ter hoogte van 3 maanden huur kunnen vragen.


Recht om te weigeren
Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Vorstelijk huren behoudt zich het recht voor om potentiële klanten -zonder opgave van redenen- voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte
Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is Vorstelijk huren genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).